FAQ om børns og unges rettigheder og værktøjer til samarbejder

Læs nærmere om blandt andet børns og unges rettigheder, støttemuligheder og Barnets Lov

Barnets Lov

Formålet med barnets lov er bl.a. 1. At tilbyde børn, unge og deres familier rådgivning, hjælp og støtte for at forebygge sociale problemer. 2. At tilgodese særlige behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer hos et barn eller en ung. Læs hele Barnets Lov, som udkom i januar 2024 (åben link på en ny fane)

 
Den Børnefaglige undersøgelse

Her kan du få viden om, hvad en børnefaglig undersøgelse er, og hvad undersøgelsen kan bestå af.

Hvad er formålet med en børnefaglig undersøgelse?

En børnefaglig undersøgelse foretages af kommunen i situationer, hvor der er bekymring for et barns eller ungs trivsel. Formålet er at sikre barnets bedste og støtte familien. Her er nogle eksempler på,  hvornår og hvorfor en børnefaglig undersøgelse iværksættes:

Kommunen kan f.eks. træffe afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse når; 

  • Der er mistanke om alvorlige eller komplekse problemer hos barnet eller forældrene.

  • Hvis barnet har været udsat for overgreb eller der er mistanke om det.

  • Hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt for at afdække og støtte barnets behov.

  • Der kan være mange andre grunde til, at det vurderes, at det skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse.

 

4 måneders frist:

Den børnefaglige undersøgelse skal afsluttes inden 4 måneder efter, at kommunen er blevet gjort opmærksom på at barnet eller den unge kan have et behov for støtte. En foreløbig vurdering udarbejdes, hvis det ikke er muligt at afslutte undersøgelsen inden for denne periode.

 

Gennemførelsen af Undersøgelsen:

Undersøgelsen tilrettelægges ud fra en helhedsbetragtning, og undersøgelsen fokuserer på at identificere udfordringer og ressourcer hos barnet/den unge, familien og netværket.

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, når det er muligt.

 

Inddragelse af specialister:

Kommunen kan i nogle tilfælde vurderer, at specialister som læger eller psykologer kan inddrages efter behov for at sikre en omfattende vurdering.

 

Resultat og opfølgning:

Den børnefaglige undersøgelse resulterer i en begrundet stillingtagen til, om der er behov for støtte. Hvis støtte allerede er iværksat, vurderes det, om den skal videreføres, ændres eller ophøre.

 

Læs mere uddybende om den børnefaglige undersøgelse i Barnets Lov (åben link på en ny fane)

 
Børns rettigheder

FN´S BØRNEKONVENTION HAR TIL FORMÅL AT SIKRE BØRNS RETTIGHEDER 

Børnekonventionens officielle navn er Konventionen om Barnets Rettigheder. Børnekonventionen er et internationalt sæt af regler, som skal sikre, at børn har de samme rettigheder uanset hvor de kommer fra. Du kan læse mere her.

Om underretninger
 
Hvad er en underretning?

En underretning er, når en person informere eksempelvis kommunen med sin bekymring for et barn. Alle i Danmark, der får mistanke om eller kendskab til, at et barn mistrives f.eks. pga. vanrøgt, nedværdigende behandling, vold eller anden uacceptable forhold, har pligt til at underrette sin kommune. 

Hvis du underretter en kommune om din bekymring for et barn eller ung, så har kommunen pligt til at sende dig en kvittering på underretningen inden for 6 hverdage. Selvom du er underretter, så bliver du ikke part i sagen.

Skærpet underretningspligt

Offentligt ansatte og personer, som udøver et offentligt erhverv, har en skærpet underretningspligt. Det betyder, at den offentlig ansatte og personen med det offentlige erhverv har pligt til at underrette de sociale myndigheder/kommunen, hvis personen er bekymret for et barn eller ung. 

Hvordan laver man en underretning?

Der er ikke en specifik måde at udforme en underretning på. Der kan underrettes telefonisk eller skriftligt. Man har ydermere mulighed for at vælge at være anonym. Når man underretter, så er det vigtigt, at man så detaljeret som muligt forsøger at beskrive sin bekymring. Hvad bunder bekymringen i? Hvad har du set eller hørt som bekymrer? Hvornår skete det, er det sket over en længere periode? Hvem er involveret? 

Du kan sende en underretning på borger.dk eller på ast.dk. Du kan også ringe til din kommune. 

Er du som borger i tvivl om du skal lave en underretning på et givent barn eller ung, så kan du ringe til forældretelefonen hos Børns Vilkår her: ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende (bornsvilkar.dk). Her kan i tage en snak om, hvad din bekymring bunder i, og i fællesskab nå frem til, om der skal laves en underretning eller ej. 

Er du som fagperson i tvivl om hvorvidt du skal lave en underretning eller ej, så kan du ringe til kommunens familie afdeling og tale med en socialrådgiver. Socialrådgiveren vil kunne drøfte din bekymring med dig, og du vil kunne blive mere afklaret om, hvorvidt du skal lave en underretning eller ej.  

Støttemuligheder

Her kan du få viden om, hvilke muligheder der er for støtte til dit barn og jer som familie fra de almennyttige tilbud og støtte bevilget af kommunen. Kommer snart …

 
Samarbejdet mellem familie og kommune

Her kan du få viden om, hvordan samarbejdet mellem familie og kommune kan forløbe. Kommer snart …

Få hjælp

Har du brug for hjælp, rådgivning mm? Så send os en mail.